• ...

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2              ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม OPEN CLASS  “เปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564”  ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการสอนสังคมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยมีการเปิดชั้นเรียน 3 ระดับ คือ ระดับยูนิทเอ เรื่องคำบ่งบอกช่วงเวลา โดย นางสาวกุลธิดา อรัญเพิ่ม  ระดับยูนิทดี เรื่อง การบริโภค โดย นายชัยณรงค์ พุดจีบ และระดับยูนิทเอฟ เรื่อง สิทธิเด็ก โดย นางสาววิลาสินี ตะนะโส โดยมีการสังเกตชั้นเรียนผ่านระบบ zoom meeting ในการนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐพล  มีแก้ว  ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าสังเกตชั้นเรียนและเสนอแนวคิดในการพัฒนาชั้นเรียนในครั้งต่อไป #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)”

  ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)”      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)” ประจำปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 4 สถาบันที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม E-PLC ในครั้งนี้และจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา บูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม รองประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยกิจกรรมกำกับติดตามฯ ผ่านระบบ ZOOM ในครั้งนี้คณะกรรมการได้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนในกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในระดับยูนิทบี 1,  ยูนิทอี 1 และใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทดี 2  โดยมีผู้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนเป็นคณะผู้บริหาร ครูต้นแบบ พร้อมด้วย รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังจากเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนคณะกรรมการฯ ได้ร่วมสะท้อนผลและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูต้นแบบ อาจารย์นิเทศก์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 1

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 1               ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม OPEN CLASS  “เปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564”  ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการสอนสังคมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยมีการเปิดชั้นเรียน 3 ระดับ คือ ระดับยูนิทเอ เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ใชีวิตประจำวัน โดย นางสาวกุลธิดา อรัญเพิ่ม  ระดับยูนิทดี เรื่อง ชาดกกุฏิทูสกชาดก โดย นายชัยณรงค์ พุดจีบ และระดับยูนิทเอฟ เรื่อง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ โดย นางสาววิลาสินี ตะนะโส โดยมีการสังเกตชั้นเรียนผ่านระบบ zoom meeting ในการนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐพล  มีแก้ว  ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าสังเกตชั้นเรียนและเสนอแนวคิดในการพัฒนาชั้นเรียนในครั้งต่อไป #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 1

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)  เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้เปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ 2564 ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ZOOM Meeting ซึ่งมีทีม PLC   ประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้สอน (Model Teacher) เพื่อนครูช่วยสอน (Buddy Teacher) อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาจารย์นิเทศน์ (Expert) และผู้บริหารโรงเรียน เป็นทีม PLC ที่ได้ร่วมกันวางแผน ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเทคนิคช่วยจำคำศัพท์ การจำคำศัพท์ด้วยการแสดงท่าทาง และการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคแบบเน้นภาระงานให้แก่เด็กนักเรียนในยูนิทดี1 ยูนิทอี2 และยูนิทเอฟ1 แล้วนำแผนที่ร่วมกันออกแบบสู่การฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเปิดชั้นเรียน ร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมิติต่างๆ จากทีม PLC และนำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสะท้อนผลในครั้งต่อไป ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์” (OPEN CLASS) ครั้งที่ 1 NEW NORMAL

  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์”  (OPEN CLASS) ครั้งที่ 1 NEW NORMAL                  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม OPEN CLASS  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์”  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยมีการเปิดชั้นเรียนภายใต้กระบวนการ PLC  ในครั้งนี้การเปิดชั้นเรียน 3 ระดับชั้น คือ ระดับยูนิท เอ เรื่อง ปลาน้อยแสนซน โดย นางสาววิรมณ กัลยารัตน์    ระดับยูนิท ซี เรื่อง เวลานี้เวลาไหน โดย นางสาวชุตินนฑณ์ ธนาทิพย์   ระดับยูนิท ดี เรื่อง จอมยุทธ์แห่งการหาร โดยนายสรสิทธิ์ ชุมศรี  (ผู้สอนทั้ง 3 คนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ สาขาคณิตศาสตรศึกษา)  โดยผู้สังเกตชั้นเรียนร่วมรับชมผ่านระบบ zoom meeting และถ่ายทอดสดผ่าน you tube live  ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณ อาจารย์ดวงมณี  ยะอัมพันธ์  และ ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง  ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ที่เข้าสังเกตชั้นเรียนและเสนอแนวคิดในการพัฒนาชั้นเรียน และขอบคุณคณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงผู้ปกครองที่เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนมา ณ โอกาสนี้ #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC) ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน  ยูนิทบี 1, ยูนิทดี 2 และยูนิทอี 1      การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ในทุกวันพุธ เวลา 10.00 – 12.00 น.ผ่านระบบ ZOOM Meeting การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์

  กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์                 กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์  โดยผ่านการทำผลงานเชิงสร้างสรรค์ Creative Project เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นนวัตกรของนักเรียน นักเรียนนำแนวคิดทางภาษา  และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษบูรณาการร่วมกับศาสตร์ความรู้ในสาระอื่นๆ มาสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งนักเรียนได้นำเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค์ให้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้ร่วมรับชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นการส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษผนวกกับการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ