• ...

  กิจกรรม STEM Education

  กิจกรรม STEM Education    วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม STEM Education เพื่อให้นักเรียนยูนิทเอฟได้คิดค้น สร้างสรรคฺ์ผลงาน โดยใช้แนวคิด STEM ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสิ่งที่นักเรียนสนใจและนำเสนอผลงานของตนเองให้กับนักเรียนยูนิทต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้รับฟัง   

 • ...

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 กิจกรรมนี้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรทางคณิตศาสตร์และฐานเกมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Digital ใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของตนเองในด้านการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ และการเชื่อมโยงความรู้  สร้างสรรค์ผลงานและความกล้าแสดงออกของนักเรียน                   

 • ...

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง  ลงทะเบียนผ่านทาง QR Code  ลงทะเบียนผ่านทาง Website https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO0k6yIexyfJ8rComPh6ku39pH8cITlSJ62Jum-8VuYuUXSg/viewform?fbclid=IwAR2wFQVRZScQLLuAGWmnCHm09Eq5j7Il4Qw70F1Nb-aezdeXdgckAKM6Ttw