• ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

       วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)  ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC)  โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ระดับยูนิทเอ 2 กิจกรรม เรื่อง การรักษาความสะอาดในห้องเรียน โดย นางสาวเจนจิรา สีหาวงษ์ ระดับยูนิทบี 1 กิจกรรม เรื่อง ทำงานดี มีรายได้ โดย นายพิริยภูมิ หง่อยกระโทก ระดับยูนิทซี 1 กิจกรรม เรื่อง ศาสนาคริสต์ โดย นางสาวเบญญาภา มดแดง ระดับยูนิทอี 1 กิจกรรม เรื่อง วัณณาโรหชาดก โดย นางสาวกาญจนันท์ ไชยชมภู ระดับยูนิทเอฟ 1 กิจกรรม เรื่อง ทรัพยากรดิน และการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดย นางสาวกัญญาณัฐ มหาอุ่ม     การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ในทุกวันจันทร์ เวลา 16.30 – 18.30 น.ผ่านระบบ ZOOM Meeting      การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง

 • ...

  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์” (OPEN CLASS) ครั้งที่ 3 NEW NORMAL

              ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม OPEN CLASS  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์”  ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยมีการเปิดชั้นเรียนภายใต้กระบวนการ PLC  ในครั้งนี้การเปิดชั้นเรียน 3 ระดับชั้น คือ ระดับยูนิท เอ เรื่อง “Zoolympic” โดย นางสาววิรมณ กัลยารัตน์   ระดับยูนิท ซี เรื่อง “การลบแสนลึกลับ” โดย นางสาวชุตินนฑณ์ ธนาทิพย์   ระดับยูนิท ดี เรื่อง “มุมอะไรนะ” โดย นายสรสิทธิ์ ชุมศรี  (ผู้สอนทั้ง 3 คนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ สาขาคณิตศาสตรศึกษา มข.)  โดยผู้สังเกตชั้นเรียนร่วมรับชมผ่านระบบ zoom meeting และถ่ายทอดสดผ่าน you tube live  ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณ อาจารย์ดวงมณี  ยะอัมพันธ์  และ ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง  ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ที่เข้าสังเกตชั้นเรียนและเสนอแนวคิดในการพัฒนาชั้นเรียน ขอบคุณนักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวไลยองกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ รวมถึงผู้ปกครองที่เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนมา ณ โอกาสนี้

 • ...

  ตัวแทนคณาจารย์ ร่วมถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( E – PLC ) กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

               วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 25654  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E – PLC) ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ E – PLC ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนฯ ทั้งนี้ตัวแทนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ผู้เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนนักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 4 ท่าน ​ ​1) ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)​ ​​2) ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ตัวแทนอาจารย์อาวุโส ผู้เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา (รางวัลคุรุสดุดี) ​​3) อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ​​4) นางสาวศรัญญา กันหาป้อง ตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติการสอน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณวิชาชีพ จากประสบการณ์การจัดกระบวนการ PLC ของโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 12 กลุ่ม ซึ่งได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล สารสนเทศ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการ PLC ของโรงเรียนที่เป็นโมเดลต้นแบบร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ต่อไป #โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพคณะศึกษาศาสตร์ม.ขอนแก่น

 • ...

  เปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่3

  เปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่3              เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน ยูนิทบี 1, ยูนิทดี 2 และยูนิทอี 1           การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการเปิดชั้นเรียนครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการเปิดชั้นเรียนได้วิเคราะห์จากผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยและการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์และช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทำให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ           การจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในการประชุมวิชาการ ICER 2021

  กิจกรรมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในการประชุมวิชาการ ICER 2021               วันที่ 10 กันยายน 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 14 The 14th International Conference on Educational Research (ICER 2021) "Maintaining Education Quality in Turbulent Times"  โดยมีตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  นำเสนอในหัวข้อ "Promoting Creativity in Online English Learning" ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom  ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอ  มีการร่วมอภิปราย ตอบคำถามและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

 • ...

  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน  ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย 1) การร่วมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนภายใต้กระบวนการ PLC ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเปิดชั้นเรียน 3 ระดับชั้น คือ ระดับยูนิทดี 2/1 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.พิมพ์ชนก พนมกุล ระดับยูนิทดี2/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย นายปรีดิวัฒน์ โชติพงศ์ภูวดล ระดับยูนิทดี1/2 วิชาปัญญาประดิษฐ์ โดย นายกฤษฎา  กลางพรม ระดับยูนิทดี2/2 วิชาปัญญาประดิษฐ์ โดย น.ส.ศศิวิมล  ศรีทวน ระดับยูนิทอี1/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย นายรัชชานนท์ ซูนากะ ระดับยูนิทเอฟ 2/1 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.ปฤทธิ์สยา  สดสร้อย และระดับยูนิทเอฟ 2/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.กรรณิการ์ จีนเป็นวงค์ (ผู้สอนทั้ง 7 คนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  โดยผู้สังเกตชั้นเรียนร่วมรับชมผ่านระบบ zoom meeting การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 3) กิจกรรมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง ร่วมเป็นประธานในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น