• ...

  กิจกรรม AI Showcase ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม “AI Showcase” เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์และผลงานต้นแบบด้านปัญญาประดิษฐ์ สามารถนำทักษะทางปัญญาประดิษฐ์มาสร้างสรรค์ผลงานเพื..

 • ...

  กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นักเรียนยูนิทเอฟทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้กับคุณตาคุณยาย  และร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความบันเท..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี 10 อันดับยอดนักอ่านจากการยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียน  และ 10 อันดับยอด..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ 2566

  วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลในกิจกรรม “ร้อยเรียงรัก พระคุณพ่อ” เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2566

  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนกันยายน และ 10 อันดับยอดนักอ่านจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น..

 • ...

  ร่วมส่งกำลังใจถึงทัพนักกีฬา กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 (ฉัททันต์เกมส์)

  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัท..

 • ...

  การตรวจสุขภาพนักเรียนยูนิทดี ประจำปีการศึกษา 2566

       วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 13.50 น. – 15.30 น.  รศ.พญ.วริสรา ลุวีระ ที่ปรึกษาประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  คณะทำงานหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  เจ้าหน้าที่จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์  และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ตรวจสุขภาพนักเรียนยูนิท D1 ..

 • ...

  กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

       วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ และได้รับการปลูกฝังการเ..