• ...

  การจัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร

  การจัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2565  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  ความประพฤติเรียบร้อย  พัฒนาการดีเด่น  และนักเรียนที่สร้างชื่อเสีย..

 • ...

  ธ.ก.ส. มอบเงินรางวัลประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2564

    ธ.ก.ส. มอบเงินรางวัลประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2564   วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  คุณจิรวัฒน์   โลหะ   ผู้อำนวยการสำนักงาน 12 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น    คุณสุรีย์พร  จริงจิตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดข..

 • ...

  การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564

  การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัชรวัฒน์ สิทธิกรชยาพงษ์  เด็กหญิงณภัทร สมดีวีรเดช เด็กหญิงเบญญาภา สุขประเสริฐ..

 • ...

  สาธิต มข. คว้า “รางวัลส่งเสริมคุณค่าการออม”

  สาธิต มข. คว้า “รางวัลส่งเสริมคุณค่าการออม”      ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.5) ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น ม..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีนักเรียนที่สร..