• ...

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 อ.ขนิษฐา  ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ปฐมนิเทศนักเรียนยูนิท A-F  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถศึกษาข..

 • ...

  การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อ..

 • ...

  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ยูนิท เอ 1 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 1 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 2 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 2 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 1 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 1 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 2 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 2 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท ซี 1 กลุ่ม 1..

 • ...

  กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566

    วันที่10 - 11 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 และตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ED Happy Family ประเพณีสงกรานต์ ของคณะศึกษาศาสตร์    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคล..

 • ...

  “โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับประเทศ”

    โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับประเทศ โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ปี 2565 ในหัวข้อ “เพิ่มเงินออมปัง ด้วยพลังเยาวชน” ในการเข้าประกวดครั้งนี้ทางโรงเรียนธนาคารได้จัดทำวีดิทัศน์โดยมีวัตถ..

 • ...

  การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ตลอด..