• ...

  ออมเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

   วันศุกร์ที่ 2  ธันวาคม  2565 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้จัดกิจกรรม”ออมเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมแก่นักเรียน    ..

 • ...

  การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565   ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) เป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด “จินตนาการประสานภู..

 • ...

  การป้องกันและรับมือการเกิดอาชญากรรม (Active shooter) ในโรงเรียน”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม “การป้องกันและรับมือการเกิดอาชญากรรม (Active shooter) ในโรงเรียน”    วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจจังหวัดขอนแก่นสนธิกำลัง นำโดยพล.ต.ต.นพเก้า ..

 • ...

  การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียน ที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนพฤต..

 • ...

  การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน

  วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นย..

 • ...

  การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน สิงหาคม

  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นย..